Algemene Voorwaarden van Touring Provence (geldig vanaf 1 september 2011)

 
Artikel 1  INLEIDENDE BEPALINGEN
1. In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Touring Provence: de reisorganisator die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Touring Provence zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis.
c. Reiziger:
- de wederpartij van Touring Provence, of
- degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
- degene aan wie conform artikel 7 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot Touring Provence is overgedragen.
d. Werkdagen: maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
e. Kantooruren: maandag tot en met vrijdag telkens van 09.00 - 17.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.
2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten reisovereenkomsten.
3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.
 
Artikel 2  TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Touring Provence. De aanvaarding vindt plaats door het invullen van het op de website van Touring Provence gepubliceerde boekingformulier en verzending hiervan online, of per post of fax. Deze aanvaarding is onvoorwaardelijk. Eerst nadat de reiziger de bevestiging hiervan door Touring Provence, schriftelijk of langs electronische weg, eventueel in de vorm van een factuur, heeft ontvangen, is de overeenkomst tot stand gekomen. De elektronische bevestiging, per e-mail naar het door de reiziger opgegeven e-mailadres, wordt geacht de reiziger te hebben bereikt wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen dan wel wanneer deze redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen. Touring Provence heeft het recht het aangaan van een overeenkomst met de aanstaande reiziger te weigeren zonder verplichting daartoe nadere redenen te geven.
2. Touring Provence is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in de communicatie met de Reiziger, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Touring Provence. Ingeval van onenigheid geldt de administratie van Touring Provence als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Reiziger.
3. Het aanbod van Touring Provence is vrijblijvend en kan zo nodig door haar worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.
4. Touring Provence heeft het recht de uitvoering van groepsreizen te annuleren, indien het aantal aanmeldingen deelnemers kleiner is dan het vereiste minimum aantal zoals dat op de website ten tijde van de boeking is aangegeven. Annulering dient uiterlijk 14 dagen voor het begin van de reis schriftelijk aan de Reiziger te geschieden. Ingeval van annulering wegens de in dit artikel genoemde reden zal een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden. De artikelen 10 en 12 zijn in dit geval niet van toepassing.
5.a. De reiziger verstrekt Touring Provence voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens betreffende zichzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden betreffende de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Touring Provence.
5.b. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Touring Provence van (verdere) deelname van de reis in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 lid 3 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
6.a. Degene die al dan niet voor zichzelf of namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
6.b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Touring Provence anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
7.a. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van een publicatie van Touring Provence, wordt daaronder tevens begrepen de websites https://www.touring-provence-motorreizen.nl/en -.com en www.touringprovence.de. Deze websites worden regelmatig herzien. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van het in druk geven van de publicatie wordt daar ten aanzien van de website onder verstaan: de datum van de laatste herziening van de website.
7.b. Indien faciliteiten bij de accommodatie zijn beschreven, kan niet gegarandeerd worden dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij Touring Provence hiertoe een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven.
7.c. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Touring Provence niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die " vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger" op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
8a. Touring Provence draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden zijn opgesteld of uitgegeven.
8.b. Touring Provence behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de website dan wel in haar aanbod van reisproducten.
8.c. Hyperlinks. De website van touring-provence-motorreizen.nl en -.com bevat hyperlinks naar andere websites. Deze sites zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Touring Provence geen controle heeft. Touring Provence is daarom niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Touring Provence ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reisproduct van Touring Provence. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Touring Provence.
 
Artikel 3 BETALING
1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst bedraagt de aanbetaling 20% van de reissom, welke 14 dagen na factuurdatum moeten zijn voldaan.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken voor de aanvang van de reis in het bezit zijn van Touring Provence.
3. Bij niet tijdige betaling is de Reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Touring Provence schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Touring Provence heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
4. Indien de overeenkomst binnen vier weken voor de aanvang van de reis tot stand komt, moet de gehele reissom onmiddellijk worden betaald.
 
Artikel 4 REISSOM
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. In de reissom zijn de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld, begrepen.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Touring Provence bekend waren ten tijde van de publicatie.
3. Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Touring Provence het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Touring Provence zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Touring Provence kan worden gevergd. Touring Provence zal daarbij aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.
4. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in het voorgaande lid af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
5. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Touring Provence het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van al betaalde gelden. De artikelen 9, 10 en 11 zijn in dat geval niet van toepassing.
 
Artikel 5 INFORMATIE
1. Indien de Reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Touring Provence heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan haar kan worden toegerekend.
2. De reiziger dient bij aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
3. Door Touring Provence zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.
4. De reiziger dient zelf voor een reis- en/of annuleringsverzekering en eventueel een aanvullende ziektekostenverzekering te zorgen. Bij groepsreizen dient de reiziger voor aanvang van de reis een repatriëring van het voertuig ingeval van storing, schade of ongeval te hebben afgedekt.
 
Artikel 6 REISBESCHEIDEN
1. Touring Provence stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van de reis in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Touring Provence kan worden gevergd.
2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de reis nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit direct bij Touring Provence.
3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor aanvang van de reis geeft Touring Provence aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
4. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit direct bij Touring Provence.
 
Artikel 7 IN-DE-PLAATSSTELLING
1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf ingediend, danwel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
2. De aanmelder, de Reiziger en degene die hem vervangt zijn elk hoofdelijk aansprakelijk tegenover Touring Provence voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, van de wijzigingskosten - € 35,= per wijziging -, van de extra communicatiekosten en van de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
  
Artikel 8 ANNULERING DOOR DE REIZIGER
1. Touring Provence adviseert de reiziger ten zeerste een annuleringskostenverzekering af te sluiten. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere deelnemer naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot 42 dagen voor de aanvang van de reis: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (incl.) tot de 28ste dag voor de aanvang van de reis: 35 % van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot de 21de dag voor de aanvang van de reis: 40 % van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste dag (incl.) tot de 14de dag voor de aanvang van de reis: 50 % van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de dag (incl.) tot de 5de dag voor de aanvang van de reis: 75 % van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de dag (incl.) tot de aanvang van de reis: 90% van de reissom;
- bij annulering op de aanvangsdag van de reis of later: 100% van de reissom.
2. De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen.
3. In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 7 van toepassing.
4.a. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer of enige andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
4.b. Indien de overblijvende reizigers dat willen en hun groepsgrootte ingeval van groepsreizen dit toelaat, blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing.
4.c. De sub b bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
  
Artikel 9 OPZEGGING DOOR TOURING PROVENCE
1. Touring Provence heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Touring Provence aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
  
Artikel 10 WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR TOURING PROVENCE
1. Touring Provence heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee. Vanaf 10 dagen voor de aanvang van de reis deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
2. Indien de oorzaak van de wijziging(en) aan de Reiziger(s) kan (kunnen) worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van deze Reiziger(s).
3. In geval van wijziging doet Touring Provence de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor aanvang van de reis geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
4. Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van Touring Provence door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.
5. Touring Provence mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
6.a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor de aanvang van de reis geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
6.b. In dat geval heeft Touring Provence het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis al ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.
7. Indien na aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of Touring Provence bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt Touring Provence er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
  
Artikel 11 OVERMACHT
1. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
2. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Touring Provence zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Touring Provence bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.
  
Artikel 12 UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID REISORGANISATOR
1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Touring Provence dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
1. b. Touring Provence is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
2. Indien Touring Provence jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Touring Provence voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Touring Provence.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Touring Provence gelden ook ten behoeve van werknemers van Touring Provence, betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
  
Artikel 13 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
1. De reiziger rijdt voor eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Reiziger neemt deel aan de reis met een deugdelijk motorvoertuig, die voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot de inrichting van motorvoertuigen voor het land waar het desbetreffende voertuig is aangemeld. Zo dienen bijvoorbeeld motoren voorzien te zijn van een standaard uitlaatsysteem, resp. een uitlaatsysteem dat voldoet aan de in het gastland geldende wettelijke eisen, in het bijzonder daar waar het het door dit systeem geproduceerde geluidsvolume betreft.
2. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Touring Provence ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
3. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Touring Provence van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
4. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
5. Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf.
  
Artikel 14 VERPLICHTING VAN TOURING PROVENCE
De Nederlandse wetgeving vereist dat wij maatregelen nemen die zeker stellen dat –ingeval van financieel onvermogen – reeds vooruitbetaalde bedragen terugbetaald worden aan de reiziger nemen (art 7.512 BW). Touring Provence verplicht zich alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen wordt, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval zorggedragen voor de terugreis.
  
Artikel 15 RENTE EN INCASSOKOSTEN
  1. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Touring Provence heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 16 KLACHTEN
1.a. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding.
1.b. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met Touring Provence.
1.c. De communicatiekosten worden door Touring Provence vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden hoeven te worden gemaakt.
1.d. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Touring Provence dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.
2.a. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij Touring Provence.
2.b. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Touring Provence dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.
2.c. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Touring Provence.
2.d. Indien de reiziger de klacht niet tijdig heeft ingediend, wordt deze door Touring Provence niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Touring Provence geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
3.a. Op alle overeenkomsten tussen Touring Provence en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het Arrondissement Enschede is bevoegd.
3.b. De reiziger heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf).
 
Artikel 17 BESCHERMING INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. De website evenals de inhoud van de website ('de Informatie') is het intellectuele eigendom van Touring Provence. Gedeelten van de website mogen worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Touring Provence vereist.
Indien de reiziger enig deel van de website downloadt of anderszins vermenigvuldigt voor toegestane doeleinden, dient de reiziger alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op de kopie(en) over te nemen.
 
Artikel 18 BEELD- EN VIDEOMATERIAAL
1. De tijdens de tours door medewerkers van Touring Provence gemaakte foto's en/of video opnames, mogen door Touring Provence voor reclamedoeleinden gebruikt worden, ook in het geval er een deelnemer herkenbaar in beeld is, zonder dat dit voor Touring Provence kosten met zich meebrengt ten aanzien van desbetreffende reiziger.
 
Artikel 19 WIJZIGING REISVOORWAARDEN
1. Touring Provence is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking een maand na aankondiging van de wijzigingen en toezending van de tekst aan reiziger.

downloaden als .pdf